Skip to main content

Avtalevilkår

1. GENERELT

Disse avtalevilkårene gjelder privatpersoner over 18 år som ønsker å bruke Slipper.
Kunden som har inngått disse avtalevilkårene om bruk av Slipper, omtales nedenfor som «du», «deg» eller «dine». Tjenesten leveres av Slipper AS, med organisasjonsnummer 925 082 805, heretter «oss», «vi» eller «våre».
Når du inngår en avtale med oss, godtar du disse vilkårene og bekrefter at du er kjent med vår personvernerklæring.

2. OM TJENESTEN

Slipper er en tjeneste som jobber for å sikre deg gode og rimelige strømavtaler til enhver tid. Slipper er ikke et strømselskap, men en tjeneste for bytte av strømavtaler.
Når du bestiller våre tjenester, følger vi med på strømmarkedet og gjennomfører leverandørbytte på dine vegne når vi vurderer at det lønner seg for deg, eller vi forhandler og/eller bytter strømavtale internt hos det selskapet der du allerede er kunde. Vi kvalitetssikrer tjenesten gjennom tidsalarmer og forbruksdata slik at du til enhver tid har en god strømavtale, basert på hva som er tilgjengelig i markedet. Leverandørbytte kan skje inntil 12 ganger per år.
For at du skal kunne benytte deg av våre tjenester, er det en forutsetning at du består kredittsjekken til de aktuelle strømselskapene vi inngår avtale med på vegne av deg.
Når vi har forhandlet frem en strømavtale på dine vegne, er du forpliktet til å betale oss i tråd med punkt 5, frem til du eventuelt sier opp avtalen med oss og selv bytter strømleverandør.

3. STRØMAVTALEN(E)

Vi tegner avtalene om strømlevering på dine vegne, men vi er ikke part i strømavtalene. Det er du og strømleverandøren som er avtaleparter.
De fleste strømavtalene mellom deg og strømleverandøren tar utgangspunkt i «Standard kraftleveringsavtale» som Forbrukertilsynet har utarbeidet i samarbeid med Energi Norge, med eventuelle særvilkår.
Merk at vi ikke er ansvarlig for det nærmere innholdet i strømavtalene mellom deg og strømleverandøren, selv om vi inngår den på dine vegne.

4. FULLMAKT

For at vi skal kunne levere vår tjeneste, må du ved bestilling av tjenesten gi oss fullmakt til å:
  • få innsyn i og å innhente opplysninger om dine eksisterende strømavtaler,
  • innhente og lagre informasjon om ditt strømforbruk fra Elhub i hele avtaleperioden, på dine vegne (se pkt. 7 nedenfor)
  • inngå avtale med, gjøre endringer i eksisterende avtaler med og si opp avtaler med strømleverandører på dine vegne

5. PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

5.1 Generelt

Du betaler kun for vår tjeneste dersom du sparer penger på å bruke tjenesten. Dersom du sparer penger på å bruke vår tjeneste, utgjør vårt vederlag 39kr/mnd om du har ett målepunkt, og 59kr/mnd om du har to eller fler.
Hvis du er kunde hos oss en del av en måned, beregnes abonnementsavgiften ut fra hvor mange dager du har vært kunde den aktuelle måneden, med utgangspunkt i standard 30 dager.
Fakturaen du mottar fra oss omfatter betaling for vår tjeneste, tilgang til Slipper appen, analyser av eget strømforbruk. Avgiften påløper uansett om du aktiverer Slipper appen eller ikke.
Du mottar første faktura på eFaktura, e-post eller brev. Deretter kan du selv velge å opprette avtalegiro i din nettbank. Ved papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr 20 kr.
Fakturering skjer etterskuddsvis for en periode på én (1) måned. Fakturaen må betales senest 14 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr (35 kr) og eventuelle forsinkelsesrenter.

5.2 Beregning av besparelse

Besparelsen regnes ut ved at vi sammenligner prisvilkårene i den vanligste spotprisavtalen til strømselskapet du hadde da du ble kunde hos oss, med den avtalen vi har inngått på dine vegne. Besparelsen vil da si differansen på hva avtalen du hadde ville ha kostet, sammenlignet med prisen for avtalen vi har inngått på dine vegne.
Dersom kostnaden til strøm eksempelvis reduseres fra kr 400 til kr 300, vil besparelsen være kr 100.
Dersom du ikke har noen aktiv strømavtale før du blir kunde av Slipper tar vi utgangspunkt i den vanligste spotprisavtalen til Norges største strømselskap som sammenligningsavtale. Ønsker du å oppdatere avtalen som vi benytter som sammenligningsgrunnlag kan du selvfølgelig gjøre det. Det kan du gjøre ved å sende oss en e-post til [email protected] med link til avtalen. Vi sammenligner ikke med lokketilbud, kampanjetilbud, introduksjonstilbud, avtaler med negativt påslag, forvaltning- eller fastpris-avtaler.

6. VERVEBONUS

Vi har av og til vervekampanjer, der du kan verve personer som ikke allerede er en kunde av Slipper. Som belønning vil du motta en vervebonus. Vervebonusene dine trekkes fra fakturene du får fra Slipper, eller utbetales, forutsatt at du betaler for tjenesten. Dersom du har til gode vervebonus når disse avtalevilkårene avsluttes, vil vi utbetale det utestående beløpet.

7. VILKÅR FOR SLIPPER SIN TILGANG TIL ELHUB

Forutsatt at du har gitt oss fullmakt til det, vil vi innhente informasjon fra Elhub om dine målepunkt. Bruk av denne tjenesten innebærer at du logger inn på Elhub sine «Mine Sider» med ID-Porten, og gir oss tilgang. Vi får da tilgang til Elhub i hele perioden du har en avtale med oss.
Vi bruker tilgangen til Elhub for å analysere din strømdata for å levere tjenesten, gi innsikt i ditt forbruk, vise dette til deg i Slipper appen samt bekrefte ditt eierskap av strømmåleren. Vi henter, sender og lagrer all data via krypterte kommunikasjonskanaler.

8. ANGRERETT

I henhold til «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» har du angrerett inntil 14 dager etter bestilling. Dette innebærer at du kan gå fra disse avtalevilkårene uten å oppgi noen grunn ved å gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Slipper har hverken bindingstid, bruddgebyr eller oppsigelsestid. Du kan også etter de 14 dagene har utløpt si opp akkurat når du ønsker. Utførelsen av tjenestene (herunder levering og bestilling av strøm) kan påbegynnes før angrefristen utløper. Dersom du benytter deg av angreretten etter at tjenesten har påbegynt må du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen.
Dersom du ønsker å benytte angreretten, anbefaler vi at du bruker angrerettskjema.

9. PERSONVERN

For å kunne levere våre tjenester til privatpersoner/forbrukere, behandler vi dine personopplysninger.
Vi bruker informasjon om ditt strømforbruk fra Elhub til å utvikle våre tjenester. Når vi bruker informasjonen til dette, vil vi anonymisere dataene, slik at de ikke kan kobles direkte til deg.

All behandling av personopplysninger skjer i tråd med gjeldende regelverk. Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvilke opplysninger som behandles, i vår personvernerklæring.

10. VARIGHET OG KOSTNADER I FORBINDELSE MED OPPSIGELSE

Det er ingen bindingstid på avtalen med oss. Avtalevilkårene løper til de blir sagt opp av deg eller av Slipper AS (for eksempel ved manglende betaling av fakturaer) med 14 dagers skriftlig varsel. Avtalen med Slipper avsluttes da, med mindre du ønsker å fortsette den siste strømavtalen vi har inngått på dine vegne.
Avtalevilkårene kan også bli sagt opp dersom du ikke består kredittsjekk hos en eller flere strømselskaper vi inngår avtale med på dine vegne.

Dersom du ønsker å avslutte disse avtalevilkårene, kan du gjøre det ved å kontakte oss på [email protected].

11. ENDRINGER AV AVTALEVILKÅRENE

Dersom vi gjør vesentlige endringer i disse avtalevilkårene, vil du bli varslet i forkant med en 30 dagers frist til å akseptere de oppdaterte avtalevilkårene. Dersom du ikke aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene innen 30 dager kan vi avslutte avtalen.

12. DINE PLIKTER

Du må sørge for å informere oss ved endringer i opplysninger om deg selv eller dine strømanlegg. Du kan oppdatere disse opplysningene ved å kontakte oss på [email protected]

Dersom du ikke overholder forpliktelsene i disse avtalevilkårene, forbeholder vi oss retten til å avslutte avtalen.

13. MISLIGHOLD OG REKLAMASJONER

I tillegg til angreretten har du (hvis du er forbruker) rettigheter i henhold til forbrukerkjøpsloven, for eksempel dersom vi ikke oppfyller våre forpliktelser etter disse avtalevilkårene. Dersom du ønsker å reklamere eller klage på en av våre tjenester, kan du kontakte oss på [email protected].

14. TVISTER

Disse vilkårene skal tolkes i henhold til norsk rett. Oslo er verneting for tvister som ikke lar seg løse i minnelighet.

Dersom du er forbruker, kan du rette en klage til Forbrukerrådet. Tvister som gjelder avtalen mellom deg og strøm- eller nettleieleverandøren behandles av Elklagenemnda.

15. FORCE MAJEURE

Dersom en av partene er forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen på grunn av et ekstraordinært forhold utenfor partens kontroll, og som ikke med rimelighet kunne vært forutsett før denne avtalen ble signert, skal den andre part uten unødig opphold få varsel om at det foreligger et tilfelle av force majeure. Partenes forpliktelser etter denne avtalen suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer.
Force majeure kan være, men er ikke begrenset til krigsutbrudd, terror, streiker, lockout og naturkatastrofer.

16. KONTAKTINFORMASJON

Slipper AS (org.nr. 925082805), Sørkedalsveien 8, 0369 Oslo.

Du nå oss ved å sende oss en e-post til [email protected]