Avtalevilkår

1. GENERELT

Avtalen gjelder privatpersoner over 18 år som ønsker å bruke Slipper.

Kunden som har inngått avtale om bruk av Slipper, omtales nedenfor som «du», «deg» eller «dine». Tjenesten leveres av Slipper AS, med organisasjonsnummer 925 082 805, heretter «oss», «vi» eller «våre».

Når du inngår en avtale med oss, godtar du disse vilkårene og vår personvernerklæring.

2. OM TJENESTEN

Slipper er en tjeneste som jobber for å sikre deg gode og rimelige strømavtaler til enhver tid. 

Når du bestiller våre tjenester, følger vi med på strømmarkedet og gjennomfører leverandørbytte på dine vegne når det lønner seg, eller vi forhandler og/eller bytter strømavtale internt hos det selskapet der du allerede er kunde. Vi kvalitetssikrer tjenesten gjennom tidsalarmer og fakturakontroll slik at du til enhver tid har en god strømavtale. Leverandørbytte kan skje inntil 12 ganger per år.

3. STRØMAVTALEN(E)

Vi tegner avtalene om strømlevering på dine vegne, men er ikke part i avtalene. Det er du og strømleverandøren som er avtaleparter. 

Strømavtalene tar utgangspunkt i «Standard kraftleveringsavtale» som Forbrukertilsynet har utarbeidet i samarbeid med Energi Norge, med eventuelle særvilkår.

4. FULLMAKT

For at vi skal kunne levere vår tjeneste, må du ved bestilling av tjenesten gi oss fullmakt til å:

  • få innsyn i og å innhente opplysninger om dine eksisterende strømavtaler og forbruk.
  • motta faktura fra strømleverandør på dine vegne, og viderefakturere disse fra Slipper AS til deg.
  • motta brev, e-post og annen kommunikasjon fra strøm- og nettleverandør på dine vegne, og vidersende disse fra Slipper AS til deg.
  • inngå avtale med, gjøre endringer i eksisterende avtaler med og si opp avtaler med strømleverandører på dine vegne og administrere dine kundeforhold for strøm fra telefonnummer 45340828 og/eller 47889986 samt e-postadressene hei@slipper.no og faktura@slipper.no, eller en annen adresse med tilsvarende domene.
  • benytte post@slipper.no, eller en annen adresse med tilsvarende domene, som e-post i ditt kundeforhold hos strømleverandører, slik at vi kan følge med på fakturaer og prisendringer.
  • kontakte strømleverandører for å informere om at du reserverer deg mot et winbacksalg. Dette gjøres ved at vi ved oppsigelse av strømleveransetjenesten hos en leverandør, samtidig gir beskjed om at du reserverer deg mot at de kontakter deg for å vinne deg tilbake som kunde.

5. PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

5.1. Generelt

Du betaler kun for vår tjeneste dersom du sparer penger på å bruke tjenesten. Dersom du sparer penger på å bruke vår tjeneste, utgjør vårt vederlag 50 % av din besparelse.

Fakturaen du mottar fra oss omfatter betaling for vår tjeneste (som beregnes på bakgrunn av beregnet besparelse, se pkt. 5.2 og 5.3 under).

Du mottar første faktura på eFaktura, e-post eller brev. Deretter kan du selv velge å opprette avtalegiro i din nettbank. Ved papirfaktura tilkommer et miljøgebyr på kr 20 kr.

Fakturering skjer etterskuddsvis for en periode på én (1) måned. Fakturaen må betales senest 14 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr (35 kr) og eventuelle forsinkelsesrenter.

5.2. Beregning av besparelse

Besparelsen regnes ut ved at vi sammenligner priser i avtalen du hadde da du ble kunde hos oss, med den avtalen vi til enhver tid har inngått på dine vegne. Dersom kostnaden til strøm eksempelvis reduseres fra kr 400 til kr 300, vil besparelsen være kr 100 og tjenesten koste kr 50. 

Det er din plikt å informere oss om din avtale, f.eks. ved å sende oss en kopi av en strømregning. Dersom vi ikke får tilsendt informasjon om avtalen din tar vi utgangspunkt i den vanligste spotpris-avtalen til ditt strømselskap. Ønsker du å oppdatere avtalen vi benytter som sammenligningsgrunnlag kan du selvfølgelig gjøre det. Det kan du gjøre ved å sende oss en e-post til hei@slipper.no med link til avtalen. Vi sammenligner ikke med lokketilbud, kampanjetilbud, introduksjonstilbud, avtaler med negativt påslag, forvaltning- eller fastpris-avtaler. 

6. ANGRERETT

I henhold til «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» har du angrerett inntil 14 dager etter bestilling. Dette innebærer at du kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn ved å gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Slipper har hverken bindingstid, bruddgebyr eller oppsigelsestid. Du kan også etter de 14 dagene har utløpt si opp akkurat når du ønsker.

Utførelsen av tjenestene (herunder levering og bestilling av strøm) kan påbegynnes før angrefristen utløper, og dersom du sier opp tjenestene og tjenesten har påbegynt skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

Dersom du ønsker å benytte angreretten, anbefaler vi at du bruker angrerettskjema.

7. PERSONVERN

For å kunne levere våre tjenester til privatpersoner/forbrukere, behandler vi dine personopplysninger. All behandling av personopplysninger skjer i tråd med gjeldende regelverk. Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvilke opplysninger som behandles, i vår personvernerklæring.

8. VARIGHET

Det er ingen bindingstid. Abonnementet løper til det blir sagt opp av deg eller av Slipper AS (for eksempel ved manglende betaling av fakturaer) med 14 dagers skriftlig varsel.

Dersom du ønsker å avslutte ditt abonnement, kan du gjøre det ved å kontakte oss på hei@slipper.no

Vi forbeholder oss retten til å ta betaling på tjenestene vi har levert frem til mottatt oppsigelse. Dersom du sier opp abonnementet hos oss, men ønsker å fortsette på avtalen(e) vi har bestilt på dine vegne, har vi rett på ordinært salær (se pkt. 5.1 over) frem til du selv bytter strømavtale. 

Det kan være bindingstid på avtalen vi har inngått med strømleverandøren på dine vegne. Dersom du selv velger å avslutte en strømavtale før bindingstiden utløper, vil du selv være ansvarlig for eventuelle bruddgebyrer overfor strømleverandøren. 

9. ENDRINGER AV ABONNEMENTSVILKÅRENE

Dersom vi gjør vesentlige endringer i disse vilkårene vil du bli varslet i forkant med en 30 dagers frist til å akseptere de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke aksepterer de oppdaterte vilkårene innen 30 dager kan vi avslutte ditt abonnement.

10. DINE PLIKTER

Du må sørge for å informere oss ved endringer i opplysninger om deg selv eller dine strømanlegg. Du kan oppdatere disse opplysningene ved å kontakte oss på hei@slipper.no

11. TVISTER

Disse vilkårene skal tolkes i henhold til norsk rett. Oslo er verneting for tvister som ikke lar seg løse i minnelighet.

Dersom du er forbruker, kan du rette en klage til Forbrukerrådet. Tvister som gjelder avtalen mellom deg og strøm- eller nettleieleverandøren behandles av Elklagenemnda.

12. FORCE MAJEURE

Dersom en av partene er forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen på grunn av et ekstraordinært forhold utenfor partens kontroll, og som ikke med rimelighet kunne vært forutsett før denne avtalen ble signert, skal den andre part uten unødig opphold få varsel om at det foreligger et tilfelle av force majeure. Partenes forpliktelser etter denne avtalen suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer.

Force majeure kan være, men er ikke begrenset til krigsutbrudd, terror, streiker, lockout og naturkatastrofer.

13. KONTAKTINFORMASJON

Slipper AS (org.nr. 925082805), Industrigata 36, 0357 Oslo.

Du nå oss ved å sende oss en e-post til hei@slipper.no

Lurer du på noe?

Slipper AS, Industrigata 36, 0357 Oslo | Org nr 925 082 805 MVA